Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kvalitets- och miljöpolicy

Golvsliparnas arbetssätt bygger på genomtänkta samarbetsformer och rutiner mellan kunder och företaget. Genom lyhördhet för våra kunders önskemål ska vi skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter. Detta innebär att vi på Golvsliparna ska arbeta efter följande punkter. Ha ett bra och nära samarbete med såväl beställare som underentreprenör och leverantör, för att säkerställa slutproduktens kvalité. Vi ska ständigt förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete utifrån ledningens, medarbetarnas och kundernas perspektiv. Vi arbetar aktivt med att förebygga risker inom kvalitets- och miljöområdet. Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss. I våra anbud erbjuda rätt kvalitet efter önskad standard, så att kostnaden för produktionen blir så optimal som möjligt för kunden. Hålla utlovade deadlines. Med hjälp av egenkontroll överlämna ett färdigställt arbete som är komplett och felfritt. Varje medarbetare är engagerad och känner ansvar för sin egen arbetsinsats. Göra varje kund och projekt till en referens. De byggnationer vi utför ska ha en lång livslängd och bidra till en hållbar utveckling. Använda material som kan återvinnas, återanvändas eller brytas ned för att ingå i ett naturligt kretslopp. Tillsammans med våra kunder utarbetar vi lösningar och föreslår material som är miljövänligt och energibesparande. Alla anställda ha kunskap om miljöarbetet och få information/utbildning i ämnet kontinuerligt.

Arbetsmiljöpolicy

Golvsliparna strävar efter att uppnå en god arbetsmiljö och därmed förhindra fysisk såväl som psykisk ohälsa och olycksfall. Medarbetare ska informeras och kontinuerligt utbildas i arbetsmiljöarbetet och ges möjlighet att påverka arbetsmiljön i den egna arbetssituationen. Vi ska vara lyhörda för medarbetarnas synpunkter och förslag, samt verka för att alla medarbetare tar egna initiativ i syfte att främja arbetsmiljön. Detta innebär att Golvsliparna ska arbeta efter följande punkter. Vi ska ständigt förbättra vårt arbetsmiljöarbete utifrån social och fysisk synpunkt. Varje medarbetare ska känna sig engagerad och känna ansvar för sin egen arbetsinsats. Alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Vi följer de lagar, föreskrifter samt övriga krav som ställs på oss. Alla anställda har den kunskap som krävs för att kunna arbeta säkert och hälsosamt. Vår organisation ger utrymme för både kritik och förslag från alla medarbetare. Vi accepterar ingen form av mobbing eller trakasserier. Vi har välskötta och städade arbetsplatser.